Van Stam Interieurbouw 

               Laat uw interieurdroom uitkomen!

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VAN STAM INTERIEURBOUW1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Van Stam Interieurbouw worden gedaan aan, respectievelijk gesloten met, opdrachtgever, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Van Stam Interieurbouw een overeenkomst aangaat.
b. Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing indien en voor zover de toepasselijkheid van die voorwaarden door Van Stam Interieurbouw schriftelijk is aanvaard.
c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht.

2. Aanbiedingen en prijzen
a. Alle aanbiedingen van Van Stam Interieurbouw zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening voor akkoord door de opdrachtgever van de door Van Stam Interieurbouw opgestelde orderbevestiging. Voor de omvang en de verdere inhoud van de overeenkomst is de orderbevestiging van Van Stam Interieurbouw bepalend en maatgevend. Tevens tekent u ook voor ontvangst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarde.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting.
c. Aanbiedingen en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens, zoals ontwerpen/ tekeningen/ modellen/ monsters/ beschrijvingen/afbeeldingen en dergelijke alsmede eventuele bijlage en bescheidde die op onze offertes betrekking hebben. blijven eigendom van Van Stam Interieurbouw en mogen zonder toestemming van Van Stam Interieurbouw niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
d. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk en slechts voor zover schriftelijk, anders Van Stam Interieurbouw is aangegeven.
e. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt is hij verplicht de door Van Stam Interieurbouw reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal bij intrekken van opdracht eveneens aan Van Stam Interieurbouw als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van een derde van de overeengekomen prijs.

3. Betaling en ontbinding
a. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien door de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in lid a. wordt betaald, is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever wordt vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt. Met een minimum van € 100,00
c. Indien de vordering op opdrachtgever door Van Stam Interieurbouw uit handen wordt gegeven ter incasso, komen alle daaraan verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een minimum van € 300,-.
d. Van Stam Interieurbouw is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen werkzaamheden voort te zetten, van de opdrachtgever te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien opdrachtgever daartoe niet bereid is, is Van Stam Interieurbouw gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
e. Blijft opdrachtgever in gebreke van enige op hem rustende verplichting, dan is Van Stam Interieurbouw gerechtigd om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, opdrachtgever surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, de ondercuratelestelling van opdrachtgever wordt aangevraagd, wanneer enige beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, of bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever.

4. Levering en Eigendomsvoorbehoud
a. Levering geschiedt op het moment dat de goederen door Van Stam Interieurbouw bij de klant zijn binnengebracht, of, bij levering 'af fabriek' , wanneer de goederen de bedrijfsruimte van Van Stam Interieurbouw verlaten. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden.
b. Van Stam Interieurbouw heeft het recht de goederen, die door oorzaken, onafhankelijk van de wil van Van Stam Interieurbouw, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen van de prijs alsmede de opslagkosten.
c. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Van Stam Interieurbouw tot aan het moment waarop de opdrachtgever voor alle vorderingen uit enige met Van Stam Interieurbouw gesloten overeenkomst volledig is gekweten.
d. Het is de opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Stam Interieurbouw, verboden daden van beschikking (daaronder het verbinden ten behoeve van derden door bijvoorbeeld verpanding) te verrichten met betrekking tot door Van Stam Interieurbouw verkochte en geleverde goederen, zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
e. Zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan is doorverkoop van door Van Stam Interieurbouw verkochte en geleverde goederen slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Stam Interieurbouw
f. Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop zij verwerkt zijn, terstond door Van Stam Interieurbouw teruggevorderd c.q. teruggenomen worden indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Van Stam Interieurbouw aanleiding heeft aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
g. De opdrachtgever zal alles in het werk stellen om Van Stam Interieurbouw mogelijk te maken, zulks te doen en machtigt Van Stam Interieurbouw om daartoe zijn/haar terreinen en of gebouwen te betreden.
h. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen na terugname blijkt te hebben.
i. De verplichtingen van de opdrachtgever verminderen niet door het terughalen van de goederen door Van Stam Interieurbouw. Na nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst binnen veertien dagen, kan de opdrachtgever weer over het teruggehaalde beschikken. Mocht zulks niet zijn geschied, kan Van Stam Interieurbouw de goederen vrijelijk te gelden maken. De opbrengst hiervan minus de kosten mindert Van Stam Interieurbouw dan op de totale vordering op de opdrachtgever.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VAN STAM INTERIEURBOUW

5. Reclame
a. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen/producten onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Gebreken en/of manco’s die de opdrachtgever bij inspectie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, dienen schriftelijk binnen acht dagen na de levering aan Van Stam Interieurbouw te worden gemeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s.
b. Gebreken die de opdrachtgever niet bij de inspectie had kunnen ontdekken, dienen binnen veertien dagen na ontdekking, althans na het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk zou zijn geweest, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van het product schriftelijk aan Van Stam Interieurbouw te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s.
c. De opdrachtgever is verplicht Van Stam Interieurbouw in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken.
d. Afwijking van het voorafgaande heeft tot gevolg dat de opdrachtgever geen beroep kan doen op geconstateerde gebreken en/of manco’s.
e. De opdrachtgever heeft geen recht om klachten in te dien als:
- het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een product/goed;
- het product/goed gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
- het product/goed aan derden is overgedragen;
- Van Stam Interieurbouw de producten/goederen geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Van Stam Interieurbouw zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van garantie;
- Van Stam Interieurbouw bij de vervaardiging van het product/goed grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de opdrachtgever heeft gebruikt;
- het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of
- de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens Van Stam Interieurbouw is nagekomen.
f. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 zal Van Stam Interieurbouw, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige product/goed vervangen, het product/goed terugnemen en de opdrachtgever crediteren voor de prijs van het desbetreffende product, of, in het geval van diensten, het probleem op andere wijze verhelpen, zonder dat de opdrachtgever daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

6. Overmacht
a. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Van Stam Interieurbouw opgeschort. Indien de periode van overmacht waarin nakoming van de verplichtingen door Van Stam Interieurbouw niet mogelijk is, langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
b. Indien Van Stam Interieurbouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

7. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies alsmede voor de daaruit voortvloeiende schade, is uitgesloten tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld.
b. Van Stam Interieurbouw is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade als rechtstreeks gevolg van fouten, die door Van Stam Interieurbouw of haar personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt, indien en voor zover deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld.
c. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Van Stam Interieurbouw beperkt tot het bedrag dat aan Van Stam Interieurbouw wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van Van Stam Interieurbouw om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkering of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Van Stam Interieurbouw hoe dan ook worden beperkt tot het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst, of – indien in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen – in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Van Stam Interieurbouw meer bedragen dan € 500,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Aansprakelijkheid van Van Stam Interieurbouw voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten.
e. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens Van Stam Interieurbouw verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De opdrachtgever dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Van Stam Interieurbouw te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever vervalt.
f. Indien de zaken niet door Van Stam Interieurbouw zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Van Stam Interieurbouw jegens de opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Van Stam Interieurbouw jegens Van Stam Interieurbouw aansprakelijk zal zijn.
g. Van Stam Interieurbouw spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de opdrachtgever te leveren. Elke aansprakelijkheid van Van Stam Interieurbouw voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Van Stam Interieurbouw.
h. Opdrachtgever is gehouden Van Stam Interieurbouw te vrijwaren van aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van verzekeringsmaatschappijen.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze
a. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen tussen Van Stam Interieurbouw en de opdrachtgever worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland, onverminderd het recht van Van Stam Interieurbouw om de opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.

E-mailen
Bellen
Map
Instagram